Chức năng -Nhiệm vụ

1. Chức năng:

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và đào tạo liên kết hợp tác quốc tế.

– Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện việc công tác hợp tác quốc tế; tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, tổ chức đào các chương trình hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế của trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu nước ngoài, các tổ chức quốc tế; quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của trường trong cộng đồng các trường đại học quốc tế;

– Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài;  phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ;

– Phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế; trực tiếp quản lý và tổ chức đào tạo các lớp tiếng Việt ngắn hạn cho người nước ngoài;

– Quản lý các hoạt động của trường có liên quan đến yếu tố nước ngoài;phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý giáo viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại trường.

– Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa trường với các đối tác nước ngoài và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.

– Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn của của nước ngoài đến thăm và làm việc với trường.

– Tổ chức chương trình đào tạo hợp tác quốc tế bao gồm:

+ Quản lý sinh viên;Quản lý chương trình, giáo trình, sách học, tiến độ và kế hoạch đào tạo

+ Xây dựng và quản lý thời khóa biểu

+ Quản lý điểm và thông báo kết quả đào tạo cho phía đối tác

+ Điều phối viên chương trình nước ngoài

+ Giải quyết những vướng mắc có liên quan đến phía đối tác với nước ngoài, đến HSSV và phụ huynh học sinh

+ Xét lên lớp, tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp

+ Quản lý thời khóa biểu, bố trí kế hoạch giáo viên

+ Phối hợp với các khoa chuyên ngành quản lý về nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện kế hoạch tiến độ đào tạo theo kế hoạch tiến độ của nhà trường

+ Dạy tiếng Anh cho các chương trình liên kết Quốc tế

+ Quản lý toàn diện CBGV và sinh viên trong Trung tâm, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo qui định của nhà trường, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho CBVC và HSSV trong Trung tâm

+Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí cho sinh viên trong Trung tâm

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

%d bloggers like this: